Algemene voorwaarden Eventidee

1. Definities

Arrangement: alle diensten en producten die Eventidee aanbiedt, zoals maar niet uitsluitend: dinerreserveringen, quizgames, vergaderfaciliteiten en horecafaciliteiten.

Deelnemer: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die feitelijk deelneemt aan of die gebruik maakt van een arrangement.

Groepsarrangement: arrangement voor in beginsel meer dan 10 personen. 

Locatie: de door Eventidee aangewezen locatie waar de uitvoering van het arrangement plaatsvindt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materialen van de organisator.

Organisator: Khalid Oubaha Company handelend onder de naam Eventidee (KVK nummer toevoegen)

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator jegens de opdrachtgever verplicht een bepaalde arrangement te organiseren.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.

2. Werkingssfeer

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eventidee gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door Eventidee worden aangeboden.

Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij Eventidee schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt.

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Eventidee.

De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

3. Totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Eventidee zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel veertien dagen geldig.

De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

4. Minimum aantal deelnemers groepsarrangementen en kosten

De arrangementen die Eventidee aanbiedt zijn in beginsel bestemd voor een minimum aantal van 10 deelnemers. Dit minimum wordt ook in rekening gebracht als het werkelijk aantal deelnemers minder dan 10 bedraagt tenzij anders afgesproken zie onderstaand.

Voor kleinere groepen worden er andere afspraken gemaakt, dit wordt dan in de offerte en/of de overeenkomst vermeld.

Eventidee is bevoegd zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.

5. Uitvoering en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst schriftelijk door te geven aan Eventidee. Dit is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het arrangement. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan Eventidee de met de wijziging gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.

Indien Eventidee niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient Eventidee dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

Het aantal opgegeven deelnemers voor een groepsarrangement kan tot 5 dagen voor aanvang van het arrangement worden gewijzigd met inachtneming van maximum wijziging van 10% van het totaal opgegeven deelnemers.

In beginsel vindt uitvoering van de overeenkomst plaats op de door Eventidee aangegeven locatie. Indien de locatie door de opdrachtgever wordt geregeld, dient dit vooraf overeen te zijn gekomen met Eventidee. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een gangbare wijze toegankelijk te zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, hetgeen ter beoordeling van Eventidee staat, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor onder andere voldoende, nuchtere en capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de afloop van het arrangement weer ter beschikking van Eventidee te staan, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.

Eventidee is bevoegd om uitvoering van de overeenkomst/arrangement te laten verrichten door derden.

6. Annulering door opdrachtgever

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een e-mail te versturen aan Eventidee.

  • Tot 3 weken van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht bij eventuele annulering.
  • In de laatste 2 weken wordt bij eventuele annulering 50% van de offerteprijs in rekening gebracht.
  • In de laatste week wordt bij annulering 75% van de offerteprijs in rekening gebracht.
  • Bij niet opdagen, d.w.z. afwezigheid op de afgesproken datum en tijd zonder melding,

wordt de volledige offerteprijs in rekening gebracht.

7. Annulering door Eventidee en overmacht

Indien Eventidee door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien Eventidee na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Eventidee als bij derden, van wie Eventidee de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Eventidee ontstaan.

Indien door overmacht aan de zijde van Eventidee het plaatsvinden van het arrangement meer dan 60 dagen vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als Eventidee bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Eventidee slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

8. Aansprakelijkheid

Eventidee sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.

De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten

In geval van een reservering van een groepsarrangement is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gedragingen van alle deelnemers. De opdrachtgever vrijwaart Eventidee voor iedere vordering die een deelnemer jegens Eventidee meent te hebben.

9. Klachten

Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door Eventidee niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond schriftelijk te melden aan Eventidee. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen

Alle geschillen welke tussen Eventidee en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door een daartoe bevoegde rechtbank in Gelderland.

Indien Eventidee en opdrachtgever en/of deelnemer dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

12. Bijzondere kosten

Indien Eventidee wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de opdrachtgever de daaruit voor Eventidee voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan Eventidee te vergoeden.

Alle overige bijzondere kosten van Eventidee voortvloeiend uit de relatie met de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

13. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat Eventidee en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen.

14. Facturatie

De facturatiegegevens dienen volledig te worden doorgegeven bij het plaatsen van de boeking.

Naam, Adres, Woonplaats en een eventueel BTW nummer / referentienummer alsmede het e-mailadres voor de factuur.

Facturen worden omstreeks 30 dagen na het event opgemaakt en per e-mail verzonden.

De standaard betalingstermijn van de facturen bedraagt 15 dagen na factuurdatum.

 

 

 

EVENTIDEE

info@eventidee.nl

024 – 750 32 04 / 06 – 127 455 98

EVENTIDEE

info@eventidee.nl

024 - 750 32 04 / 06 - 127 455 98

Postbus 1067

6501 BB Nijmegen